Služby sociální péče - popis jednotlivých služeb

Služby sociální péče napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem podpořit život v jejich přirozeném sociálním prostředí a umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení. Každý má právo na poskytování služeb sociální péče v nejméně omezujícím prostředí. Veškeré sociální služby vyjma bydlení se službami (domovy s pečovatelskou službou) jsou v České republice upravovány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Bydlení pro seniory (domovy s pečovatelskou službou)

Jedná se o standardní formu nájemného bydlení, nájemní smlouvy jsou uzavírány dle občanského zákoníku s majitelem objektu. Majitelé těchto objektů jsou obvykle obce nebo soukromé subjekty. Podmínky uzavření nájemní smlouvy závisí na konkrétním majiteli bytu. Služby jsou poskytovány v těchto zařízení obvykle externí pečovatelskou službou dle individuálních potřeb.

Dům s pečovatelskou službou není zařízením sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ale jedná se většinou o bezbariérové byty ve vlastnictví obce nebo jiného majitele o nichž také sama obec nebo majitel rozhoduje. To znamená, že přiděluje tyto byty na základě předem stanovených kritérií jednotlivým žadatelům o tento druh bydlení, s nimiž pak uzavírá běžnou nájemní smlouvu.

Pro uzavírání smluv k bytům v domech s pečovatelskou službou nejsou stanovena žádná speciální pravidla. Uzavírání nájemních smluv k bytům jako takovým se řídí obecnou úpravou nájmu bytu podle občanského zákoníku. Byty v domech s pečovatelskou službou, jsou byty v domech zvláštního určení podle ustanovení § 2300 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Pojem bytů v domech zvláštního určení definován není.

Předpokládá se, že obyvatelům těchto bytů zvláštního určení bude poskytována sociální služba podle § 40. zákona o sociálních službách, tedy pečovatelskou službou. Tato sociální služba je obyvatelům domu s pečovatelskou službou poskytována na základě smlouvy uzavřené mezi konkrétním uživatelem bytu a poskytovatelem sociální služby v souladu se zákonem o sociálních službách.

Je třeba ale upozornit, že občanský zákoník podmiňování uzavření nájemní smlouvy v domech s byty zvláštního určení, například čerpáním sociální služby, ani nevylučuje. Přitom je důležité mít na vědomí, že pokud by taková podmínka v nájemní smlouvě byla a nájemce ji nedodržel, nebude možné z tohoto důvodu nájem bytu vypovědět pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu, neboť by se o takovou situaci ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku nejednalo.

Osobní asistence

Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje.

Služba osobní asistence poskytuje zejména tyto základní činnosti:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

 • pomoc při osobní hygieně,

 • pomoc při zajištění stravy,

 • pomoc při zajištění chodu domácnosti,

 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Za služby osobní asistence platí osoby úhradu za základní činnosti v rozsahu stanoveném smlouvou. Maximální výši úhrady stanoví prováděcí právní předpis.

Pečovatelská služba

Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Pečovatelská služba poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb vyjmenované úkony.

Pečovatelská služba poskytuje zejména tyto základní činnosti:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,

 • pomoc při zajištění chodu domácnosti,

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Za služby osobní asistence platí osoby úhradu za základní činnosti v rozsahu stanoveném smlouvou. V některých případech uvedených v zák.108/2006 Sb. §75 může být služba zdarma. Maximální výši úhrady stanoví prováděcí právní předpis.

Tísňová péče

Tísňová péče je terénní služba, kterou se poskytuje nepřetržitá distanční hlasová a elektronická komunikace s osobami vystavenými stálému vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života v případě náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu nebo schopností.

Služba tísňová péče obsahuje zejména tyto základní činnosti:

 • poskytnutí nebo zprostředkování neodkladné pomoci při krizové situaci,

 • sociálně terapeutické činnosti,

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Tísňová péče je poskytována za úhradu.

Průvodcovské a předčitatelské služby

Průvodcovské a předčitatelské služby jsou terénní nebo ambulantní služby poskytované osobám, jejichž schopnosti jsou sníženy z důvodu věku nebo zdravotního postižení v oblasti orientace nebo komunikace, a napomáhá jim osobně si vyřídit vlastní záležitosti. Průvodcovské a předčitatelské služby mohou být poskytovány též jako součást jiných služeb.

Průvodcovské a předčitatelské služby obsahují zejména tyto základní činnosti:

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Za průvodcovské a předčitatelské služby platí osoby úhradu za základní činnosti v rozsahu stanoveném smlouvou. Maximální výši úhrady stanoví prováděcí právní předpis.

Podpora samostatného bydlení

Podpora samostatného bydlení je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Podpora samostatného bydlení zpravidla obsahuje tyto základní služby:

 • pomoc při zajištění chodu domácnosti,

 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

 • sociálně terapeutické činnosti,

 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Za podporu samostatného bydlení platí osoby úhradu za základní činnosti v rozsahu stanoveném smlouvou. Maximální výši úhrady stanoví prováděcí právní předpis.

Odlehčovací služby

Odlehčovací služby jsou terénní, ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí, obvykle v domácím prostředí. Cílem odlehčovací služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.

Odlehčovací služba nabízí zpravidla tyto základní služby:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,

 • poskytnutí ubytování v případě pobytové služby,

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

 • sociálně terapeutické činnosti,

 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,

 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.

Za odlehčovací služby platí osoby úhradu za základní činnosti v rozsahu stanoveném smlouvou. Maximální výši úhrady stanoví prováděcí právní předpis.

Centra denních služeb

V centrech denních služeb se poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Centra denních služeb nabízí obvykle tyto základní činnosti:

 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,

 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

 • sociálně terapeutické činnosti,

 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Za centra denních služeb platí osoby úhradu za základní činnosti v rozsahu stanoveném smlouvou. Maximální výši úhrady stanoví prováděcí právní předpis.

Denní stacionáře

V denních stacionářích se poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Denní stacionáře nabízejí zpravidla tyto základní služby:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

 • poskytnutí stravy,

 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

 • sociálně terapeutické činnosti,

 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Za služby denního stacionáře platí osoby úhradu za základní činnosti v rozsahu stanoveném smlouvou. Maximální výši úhrady stanoví prováděcí právní předpis.

Týdenní stacionáře

V týdenních stacionářích se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Týdenní stacionáře nabízejí zpravidla tyto základní služby:

 • poskytnutí ubytování,

 • poskytnutí stravy,

 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

 • sociálně terapeutické činnosti,

 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Maximální výši úhrady za ubytování a stravu stanoví prováděcí právní předpis. Po úhradě za ubytování a stravu při poskytování pobytových služeb v týdenních stacionářích musí osobě zůstat alespoň 25 % jejího příjmu.

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

V domovech pro osoby se zdravotním postižením se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Domovy pro osoby se zdravotním postižením poskytují zpravidla tyto základní služby:

 • poskytnutí ubytování,

 • poskytnutí stravy,

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

 • sociálně terapeutické činnosti,

 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Nezaopatřeným dětem se v domovech pro osoby se zdravotním postižením poskytuje osobní vybavení, drobné předměty běžné osobní potřeby a některé služby s přihlédnutím k jejich potřebám. Osobním vybavením se rozumí prádlo, šatstvo a obuv; některými službami se rozumí stříhání vlasů, holení a pedikúra. Nezaopatřenost dítěte se posuzuje podle zákona o státní sociální podpoře.

V domovech pro osoby se zdravotním postižením může být vykonávána ústavní výchova, výchovná opatření nebo předběžné opatření podle jiných zvláštních právních předpisů.

Maximální výši úhrady za ubytování a stravu stanoví prováděcí právní předpis. Po úhradě za ubytování a stravu při poskytování pobytových služeb v domovech pro osoby se zdravotním postižením musí osobě zůstat alespoň 15 % jejího příjmu.

Domovy pro seniory

V domovech pro seniory se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Domovy pro seniory obvykle poskytují tyto základní služby:

 • poskytnutí ubytování,

 • poskytnutí stravy,

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

 • sociálně terapeutické činnosti,

 • aktivizační činnosti,

 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Maximální výši úhrady za ubytování a stravu stanoví prováděcí právní předpis. Po úhradě za ubytování a stravu při poskytování pobytových služeb v domovech pro seniory musí osobě zůstat alespoň 15 % jejího příjmu.

Domovy se zvláštním režimem

V domovech se zvláštním režimem se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách, a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v těchto zařízeních při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým

potřebám těchto osob.

Domovy se zvláštním režimem obvykle poskytují tyto základní služby:

 • poskytnutí ubytování,

 • poskytnutí stravy,

 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

 • sociálně terapeutické činnosti,

 • aktivizační činnosti,

 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Maximální výši úhrady za ubytování a stravu stanoví prováděcí právní předpis. Po úhradě za ubytování a stravu při poskytování pobytových služeb v domovech se zvláštním režimem musí osobě zůstat alespoň 15 % jejího příjmu.

Chráněné bydlení

Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Chráněné bydlení má formu skupinového, popřípadě individuálního bydlení.

Služba chráněné bydlení poskytuje zpravidla tyto základní činnosti:

 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,

 • poskytnutí ubytování,

 • pomoc při zajištění chodu domácnosti,

 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

 • sociálně terapeutické činnosti,

 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče

Ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče se poskytují pobytové sociální služby osobám, které již nevyžadují lůžkovou péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby a nemohou být proto propuštěny ze zdravotnického zařízení lůžkové péče do doby, než jim je zabezpečena pomoc osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou nebo zajištěno poskytování terénních nebo ambulantních sociálních služeb anebo pobytových sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb.

Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče poskytují zejména tyto základní činnosti:

 • poskytnutí ubytování,

 • poskytnutí stravy,

 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

 • sociálně terapeutické činnosti,

 • aktivizační činnosti,

 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Maximální výši úhrady za ubytování a stravu stanoví prováděcí právní předpis. Po úhradě za ubytování a stravu při poskytování pobytových služeb ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče musí osobě zůstat alespoň 15 % jejího příjmu.

Raná péče

Raná péče je terénní služba, popřípadě doplněná ambulantní formou služby, služba poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu. Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby.

Služba raná péče obsahuje tyto základní činnosti:

 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

 • sociálně terapeutické činnosti,

 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Raná péče je poskytována zdarma.

Telefonická krizová pomoc

Služba telefonické krizové pomoci je terénní služba poskytovaná na přechodnou dobu osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života nebo v jiné obtížné životní situaci, kterou přechodně nemohou řešit vlastními silami.

Telefonická krizová pomoc poskytuje tyto činnosti:

 • telefonickou krizovou pomoc,

 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Telefonická krizová pomoc je poskytována zdarma.

Tlumočnické služby

Tlumočnické služby jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované osobám s poruchami komunikace způsobenými především smyslovým postižením, které zamezuje běžné komunikaci s okolím bez pomoci jiné fyzické osoby.

Tlumočnické služby poskytují zejména tyto základní činnosti:

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Tlumočnické služby jsou poskytovány zdarma.

Azylové domy

Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.

Azylové domy poskytují zejména tyto základní služby:

 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,

 • poskytnutí ubytování,

 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

V azylových domech platí osoby za ubytování a stravu, a za poskytování sociálních služeb v sociálně terapeutických dílnách hradí osoby úhradu za stravu v rozsahu stanoveném smlouvou. Maximální výši úhrady stanoví prováděcí právní předpis.

Domy na půl cesty

Domy na půl cesty poskytují pobytové služby zpravidla pro osoby do 26 let věku, které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, popřípadě pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež, a pro osoby, které jsou propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby. Způsob poskytování sociálních služeb v těchto zařízeních je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.

Domovy na půl cesty zpravidla poskytují tyto základní služby:

 • poskytnutí ubytování,

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

 • sociálně terapeutické činnosti,

 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí.

V domech na půl cesty platí osoby za ubytování a stravu, a za poskytování sociálních služeb v sociálně terapeutických dílnách hradí osoby úhradu za stravu v rozsahu stanoveném smlouvou. Maximální výši úhrady stanoví prováděcí právní předpis.

Kontaktní centra

Kontaktní centra jsou nízkoprahová zařízení poskytující ambulantní, popřípadě terénní služby osobám ohroženým závislostí na návykových látkách. Cílem služby je snižování sociálních a zdravotních rizik spojených se zneužíváním návykových látek.

Kontaktní centra poskytují zpravidla tyto základní služby:

 • sociálně terapeutické činnosti,

 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,

 • poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.

Kontaktní centra nabízejí své služby zdarma.

Krizová pomoc

Krizová pomoc je terénní, ambulantní nebo pobytová služba na přechodnou dobu poskytovaná osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života, kdy přechodně nemohou řešit svoji nepříznivou sociální situaci vlastními silami.

Krizová pomoc poskytuje zpravidla tyto základní činnosti:

 • poskytnutí ubytování,

 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,

 • sociálně terapeutické činnosti,

 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Krizová pomoc nabízí své služby zdarma.

Intervenční centra

Na základě vykázání ze společného obydlí podle zvláštního právního předpisu26) je osobě ohrožené násilným chováním vykázané osoby nabídnuta pomoc nejpozději do 48 hodin od doručení kopie úředního záznamu o vykázání intervenčnímu centru. Pomoc intervenčního centra může být poskytnuta rovněž na základě žádosti osoby ohrožené násilným chováním jiné osoby obývající s ní společné obydlí nebo i bez takového podnětu, a to bezodkladně poté, co se intervenční centrum o ohrožení osoby násilným chováním dozví. Sociální služby v intervenčním centru jsou poskytovány jako služby ambulantní, terénní nebo pobytové.

Služba Intervenční centrum poskytuje zpravidla tyto základní služby:

 • sociálně terapeutické činnosti,

 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Služba Intervenční centrum, poskytovaná formou pobytových služeb obsahuje vedle základních činností uvedených v předchozím odstavci ještě tyto základní činnosti:

 • poskytnutí ubytování,

 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy.

Součástí služby Intervenční centrum je zajištění spolupráce a vzájemné informovanosti mezi intervenčními centry, poskytovateli jiných sociálních služeb, orgány sociálně-právní ochrany dětí, obcemi, útvary Policie České republiky a obecní policie, jakož i ostatními orgány veřejné správy.

Intervenční centra nabízí své služby zdarma.

Nízkoprahová denní centra

Nízkoprahová denní centra poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby pro osoby bez přístřeší.

Služba nízkoprahové denní centrum poskytuje tyto základní činnosti:

 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,

 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí.

Nízkoprahová denní centra nabízí jsou poskytována za úhradu ve výši stanovenou poskytovatelem.

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby dětem ve věku od 6 do 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy. Cílem služby je zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Služba může být poskytována osobám anonymně.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež poskytuje zejména tyto základní služby:

 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

 • sociálně terapeutické činnosti,

 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Nízkoprahová denní centra pro děti a mládež nabízí své služby zdarma.

Noclehárny

Noclehárny poskytují ambulantní služby osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití hygienického zařízení a přenocování.

Noclehárny poskytují tyto základní činnosti:

 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

 • poskytnutí přenocování.

V noclehárnách se platí úhrada ve výši stanovené poskytovatelem.

Služby následné péče

Služby následné péče jsou ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám s chronickým duševním onemocněním a osobám závislým na návykových látkách, které absolvovaly lůžkovou péči ve zdravotnickém zařízení, absolvovaly ambulantní léčbu nebo se jí podrobují, nebo osobám, které abstinují.

Služba následné péče poskytuje zejména tyto základní činnosti:

 • sociálně terapeutické činnosti,

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Služba následné péče, poskytovaná formou pobytových služeb v zařízeních následné péče obsahuje vedle základních činností uvedených v předchozím odstavci také tyto základní činnosti:

 • poskytnutí ubytování,

 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy.

Za služby následní péče platí osoby za ubytování a stravu, a za poskytování sociálních služeb v sociálně terapeutických dílnách hradí osoby úhradu za stravu v rozsahu stanoveném smlouvou. Maximální výši úhrady stanoví prováděcí právní předpis.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nejsou schopni sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi poskytují tyto základní služby:

 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

 • sociálně terapeutické činnosti,

 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou zdarma.

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociálně aktivizační služby jsou ambulantní, popřípadě terénní služby poskytované osobám v důchodovém věku

nebo osobám se zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloučením.

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením poskytují zejména

tyto základní činnosti:

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

 • sociálně terapeutické činnosti,

 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením jsou zdarma.

Sociálně terapeutické dílny

Sociálně terapeutické dílny jsou ambulantní služby poskytované osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie.

Sociálně terapeutické dílny poskytují zejména tyto základní služby:

 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,

 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění,

 • podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností.

Sociálně terapeutické dílny jsou zdarma, vyjma stravy.

Terapeutické komunity

Terapeutické komunity poskytují pobytové služby i na přechodnou dobu pro osoby závislé na návykových látkách, drogách, nebo osoby s chronickým duševním onemocněním, které mají zájem o začlenění do běžného života.

Terapeutické komunity nabízejí tyto základní služby:

 • poskytnutí stravy,

 • poskytnutí ubytování,

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

 • sociálně terapeutické činnosti,

 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

V terapeutických komunitách platí osoby za ubytování a stravu, a za poskytování sociálních služeb v sociálně terapeutických dílnách hradí osoby úhradu za stravu v rozsahu stanoveném smlouvou. Maximální výši úhrady stanoví prováděcí právní předpis.

Terénní programy

Terénní programy jsou terénní služby poskytované osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Služba je určena pro problémové skupiny osob, uživatele návykových látek nebo omamných psychotropních látek, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a jiné sociálně ohrožené skupiny. Cílem služby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života. Služba může být osobám poskytována anonymně.

Terénní programy poskytují tyto základní služby:

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Terénní programy jsou poskytovány zdarma.

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí. Sociální rehabilitace se poskytuje formou terénních a ambulantních služeb, nebo formou pobytových služeb poskytovaných v centrech sociálně rehabilitačních služeb.

Sociální rehabilitace poskytují formou terénních nebo ambulantních služeb tyto základní činnosti:

 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění,

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Sociální rehabilitace poskytované formou pobytových služeb v centrech sociálně rehabilitačních služeb obsahuje vedle základních činností, obsažených v předchozím odstavci, také tyto základní činnosti:

 • poskytnutí ubytování,

 • poskytnutí stravy,

 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.

Služby sociální rehabilitace jsou poskytovány zdarma, vyjma stravy a ubytování.

Číst 3149 krát